بخش نخست، گفت و گوی نخست:
یهودیان باستان از کجا آمده اند و از چه هنگام در اسرائیل ساکن شده اند؟