بخش نخست، گفت و گوی دهم:
بیت المقدس" در زندگی دینی، معنوی و ملی یهودیان جایگاه والایی دارد