بخش نخست، گفت و گوی یازدهم:
دوران اسارت یهودیان در آشور و استقرار بخشی از آنان در ایران