بخش نخست، گفت و گوی دوازدهم:
امپراتوری بابل یهودیان را  از سرزمین پدری آنان به اسارت خویش برد