بخش نخست، گفت و گوی سیزدهم:
دوران درخشان ایران زمین در سرگذشت یهودیان، پس از اسارت بابل