بخش نخست، گفت و گوی چهاردهم:
شهر اورشلیم پایتخت یهود، با یاری پادشاهان ایران دوباره به آبادانی رسید