بخش نخست، گفت و گوی پانزدهم:
فرهنگ ملت یهود و اسرائیل از فرهنگ باستانی ایران تاثیر پذیر شد