بخش نخست، گفت و گوی شانزدهم:
یونان، در مقایسه با پادشاهان عدالت پرور ایران، حکومتی ظالم بود