بخش نخست، گفت و گوی هفدهم:
یهودیان پیکارگر با دست خالی علیه حکومت اشغالگر یونان بپا خاستند