بخش نخست، گفت و گوی هیجدهم:
جشن "پوریم" نشان دیگر همبستگی باستانی یهودیان و ایران