بخش نخست، گفت و گوی نوزدهم:
دوران تسلط رومیان و پیشینۀ پدید آمدن حضرت عیسی مسیح