بخش نخست، گفت و گوی دوم:
یهودیان شاید تنها ملت دنیا به عنوان ادامه دهندۀ فرهنگ پدری خویش باشند