بخش نخست، گفت و گوی بیستم:
به اسارت برده شدن یهودیان توسط رومیان و سرآغاز شکل گرفتن مسیحیت