بخش نخست، گفت و گوی بیست و یکم:
رومیان که ابتداء پیروان مسیحیت را می کشتند ، خود دین جدید را پذیرفتند