بخش نخست، گفت و گوی بیست و دوم:
با استقرار مسیحیت در روم، یهودستیزی در قاره اروپا به تدریج نهادینه شد