بخش نخست، گفت و گوی بیست و سوم:
انقلاب کبیر فرانسه درهای آزادی را به روی یهودیان در غرب اروپا گشود