بخش نخست، گفت و گوی بیست و چهارم:
یهودستیزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – درکنارستیز دینی نمایان گردید