بخش نخست، گفت و گوی بیست و پنجم:
دوران طلائی زندگی یهودیان در اسلام، با یهودستیزی در اروپا هم زمان بود