بخش نخست، گفت و گوی بیست و ششم:
یهودستیزی نژادپرستانه، دستمایۀ به قدرت رسیدن هیتلر درکشور آلمان شد