بخش نخست، گفت و گوی بیست و هفتم:
درس عبرت هولوکاست آن بود که خاک پدری، تنها پناهگاه یهودیان است