بخش نخست، گفت و گوی بیست و هشتم:
نگاهی به استقرار یهودیان در منطقۀ جزیرة العرب و دوران نخستین اسلام