بخش نخست، گفت و گوی بیست و نهم:
مَهدیان دروغین در تلاش برای اجرای وعدۀ نجات یهودیان ناکام ماندند