بخش نخست، گفت و گوی سوم:
چگونه بسیاری اقوام و تمدن ها نابود شدند ، ولی ملت یهود زنده است؟