بخش نخست، گفت و گوی سی‌ام:
اوج آزارعلیه یهودیان در مشرق زمین، باعث پیدایش منجیان دروغین شد