بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و یکم:
روندهای فکری میان یهودیان ، در تلاش برای رسیدن به "گئولا" (نجات)