بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و دوم:
هودیان درامپراتوری مسلمان عثمانی از زندگی نسبتاً مرفه برخوردار بودند