بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و سوم:
جریانات فکری جدیدی به امید حل معضل تاریخی یهودیان مطرح شد