بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و چهارم:
هرتصل: تنها راهکار عملی نجات یهودیان، برپائی دوباره اسرائیل است