بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و پنجم:
یهودیان موفق شدند با کوشش همگانی، سرزمین پدری را از نو بنا کنند