بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و ششم:
بازگشت یهودیان به میهن باستانی، ناسیونالیسم عرب را نیز شکوفا کرد