بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و هفتم:
چگونگی روند بازگشت یهودیان به سرزمین پدری و ریشه های صیونیسم