بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و هشتم:
یهودیان پس از بازگشت به خاک پدری ، به آبادانی و سازندگی آن پرداختند