بخش نخست، گفت و گوی سی ‌و نهم:
چگونه ممکن است استقلال دوبارۀ سرزمین اسرائیل "کار انگلیس" باشد؟