بخش نخست، گفت و گوی چهارم:
تورات، کتاب مقدس یهودیان، در مقایسه با کتب دیگر ادیان، چه ویژگی دارد؟