بخش نخست، گفت و گوی چهلم:
آیا اسرائیلیان این حق را داشتند که عرب ها را از خانه شان بیرون کنند؟