بخش نخست، گفت و گوی چهل و یکم:
چرا تاوان جنایات نازی ها در "هولوکاست" را اعراب باید پس دهند؟