بخش نخست، گفت و گوی چهل و دوم:
معضل آوارگان عرب؟ صدها هزار یهودی نیز از ممالک عربی اخراج شدند!