بخش نخست، گفت و گوی چهل و سوم:
منشور استقلال اسرائیل همسایگان عرب را نیز به همزیستی فرا می خواند