بخش نخست، گفت و گوی پنجم:
آیا "قوم برگزیده" به معنی آن است که یهودیان براقوام دیگری برتری دارند؟