بخش نخست، گفت و گوی ششم:
آیا میتوان گفت یهودیان قوم محبوب خدا هستند و براقوام دیگر برتری دارند؟