بخش نخست، گفت و گوی هفتم:
شهر اورشلیم را که کانون تقدس ملت یهود است چه کسانی برپا کردند؟