بخش نخست، گفت و گوی هشتم:
چرا یهودیان این سرزمین را "اسرائیل"و دیگران آن را "فلسطین"مینامند؟