بخش نخست، گفت و گوی نهم:
از دیدگاه ملت یهود حضرت داود مقام دینی و ملی و معنوی والایی داشت