بخش دوم، گفت و گوی نخست:
روابط فرهنگی و تاریخی مستحکمی یهودیان را با ایران زمین پیوند میدهد