بخش دوم، گفت و گوی دهم:
یهودیان رنج دیده اصفهان، شادمانه به پیشواز اعراب مهاجم شتافتند