بخش دوم، گفت و گوی یازدهم:
ابو عیسی اصفهانی، در وعده نجات یهودیان ایران، یک منجی دروغین بود