بخش دوم، گفت و گوی دوازدهم:
در مقایسه با باور زرتشتیان ، یهودیان خود را به اسلام نزدیک تر می یافتند