بخش دوم، گفت و گوی سیزدهم:
جنبش یهودی "قرائی" ، اندیشه ای بود که از سرزمین ایران آغاز شد