بخش دوم، گفت و گوی چهاردهم:
سرودۀ یک شاعر یهودی ، یکی از قدیمی ترین اشعار فارسی به شمار می‌آید