بخش دوم، گفت و گوی پانزدهم:
در دوران ایلخانیان در ایران، دو نفر یهودی نیز به مقام صدراعظمی رسیدند